Download Master 6.20.1.1667

Download Master 6.20.1.1667

WestByte – 5,7MB – Shareware
ra khỏi 89 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Tải về tổng thể là một tải mịn và hấp dẫn quản lý phần mềm có phiên bản miễn phí và phí bảo hiểm. Nó sử dụng đa tải về công nghệ chia tách tập tin lớn thành miếng nhỏ và tải các bộ phận trên cùng một lúc. Nó có thể truy cập http và ftp tải giao thức.Tải về tổng thể có thể được tích hợp với Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, Netscape và những người khác. Eagleget cũng là một phần mềm quản lý miễn phí tải về cho Windows.

Tổng quan

Download Master là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi WestByte.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.602 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Download Master là 6.20.1.1667, phát hành vào ngày 08/02/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Download Master đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,7MB.

Người sử dụng của Download Master đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Download Master!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.602 UpdateStar có Download Master cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
WestByte
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản